ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.INFORMACE O ÚČELU A ROZSAHU UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
1.1.Správcem osobních údajů je: 

Společnost Manu4 s.r.o. 
IČ 28194888, 
sídlem 27009 Krupá, Krupá 162, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132014 
tel.: +420 739 298 699 
email: info@manu4.cz 
(dále jen „prodávající“) 

1.2.Kupující nebo zájemce, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že aby mohla být jeho objednávka nebo nabídka realizována, je nezbytné, aby byly u prodávajícího uloženy (a dále v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subjektům za účelem realizace kupní smlouvy) následující osobní údaje: jména, příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání, nebo bydliště, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). 

1.3.Prodávající se zavazuje osobní údaje chránit a poskytnout je třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pro účely splnění svých právních povinností a pro účely svých oprávněných zájmů. V tomto rozsahu se pro zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas kupujícího. 

1.4.Osobní údaje budou prodávajícím uloženy po nezbytně nutnou dobu, která zpravidla činí dobu pro uplatnění práv z vadného plnění, případně dobu existence zákaznického účtu kupujícího. 

1.5.Prodávající je oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (Zákon o některých službách informační společnosti) použít adresu elektronické pošty pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků a služeb a dalších informací o svých výrobcích a službách. Kupující má vždy možnost při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení či informace, toto zasílání bezplatně odmítnout. 

1.6.Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou výhradně zasílatelské společnosti a další subjekty, které se podílejí na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodním organizacím. 

1.7.Veškeré získané osobní údaje zpracovávané prodávajícím jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, aby nemohlo dojít k neautorizovanému přístupu k osobním údajům, jejich změně či zničení. 

1.8.Zpracování osobních údajů probíhá buď v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

1.9.Prodávající nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2.PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

2.1.Kupující nebo zájemce jako subjekt údajů má právo požadovat za podmínek Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679) po prodávajícím, aby mu umožnil přístup k jeho osobním údajům, popř. aby omezil jejich zpracování. 

2.2.Kupující nebo zájemce má dále právo za podmínek Obecného nařízení o ochraně osobních údajů na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů. 

2.3.Kupující nebo zájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí však není uzavření kupní smlouvy a plnění této kupní smlouvy ze strany prodávajícího možné. 

3.NASAZENÍ COOKIES 

3.1.Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenáší prodávající prostřednictvím webového prohlížeče kupujícího na pevný tisk kupujícího. Každá cookie je jedinečná a umožňuje webové stránce pamatovat si věci, jako jsou přihlašovací údaje nebo obsah poptávkového formuláře. 

3.2.Je však možné, že odmítnutí nebo omezení užívání cookies bude mít za následek, že nebude možné provádění poptávek zboží na stránkách prodávajícího.